събота, 21 май 2016 г.

Acting 2 speak English


Transnational teaching and learning mobility

Ragusa, Sicily 
 26.04.2016 - 02.05.2016

Цели на мобилността: Objectives of the  Mobility experience 

Преподаване и учене по време на мобилността. Развитие на комуникационните умения по чужд език, насърчаване на увереността, мотивацията за учене през целия живот и  преодоляване на недостига от компетентности в  областта на общуването и говоренето, подобряване на практическите и езиковите умения, управленски и професионални компетентности.


Teaching and learning in mobility. Development of communication skills in a foreign language, encouraging confidence, motivation for lifelong learning and overcoming the shortage of competences in the field of communication and speaking improving the practical and language skills, managerial and professional competences.


Инициативи по време на мобилността: Initiatives during  the  Mobility experience

Работа в международен екип, споделяне на добри практики, разпространение на резултатите, интегриране на ИКТ и използването на нови интерактивни методи в обучението по чужд език.

Working in an international team, sharing best practices, dissemination,

Integration of ICT and the use of new interactive methods in teaching a foreign language.

Кфалификация:  Qualification

Сертификат с продължителност и съдържание на мобилността.

Certificate with content and length of mobility

Програма: Mobility programme

Еразъм +, Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновациии обмен на добри практики, Стратегически партньорства, Училищно образование

Erasmus +, Key Action 2, Strategic partnership, school education   

Реализирани дейности: Activities/tasks carried out

Презентиране на добри педагогически практики, разработване и представяне на уроци, разработване и апробиране на дидактически игри, изготвяне на други методически материали в помощ на учителя – карта за оценяване, презентации с учебна цел и картотека на разработените дидактически игри, популяризиране на придобитите умения и компетентности в родната страна. Подпомагане изграждането на положителна самопредстава у всички участници и създаване на условия за пълноценна реализация на целите на мобилността и проекта като цяло.
Presentation of good educational practices, development and presentation of lessons, developing approbation of didactic games, preparation of other methodological materials to help teachers - card evaluation,  learning presentations  and file of the developed didactic games; promoting skills and competencies in their home country. To promote positive self-images in all participants ad creating conditions for full realization of the objectives of mobility and the project as a whole

Придобити професионални умения и компетентности: Job-related skills and competences acquired

По-висока научна, педагогическа и методическа подготовка чрез опознаване на чуждия и популяризиране на личния опит, умения за прилагане на разнообразни форми за проверка и оценка на знанията  на учениците, усъвършенстване на чуждоезиковата си компетентност.

ЕКИП:
Разпрострнение
Първи ден от мобилносттаProject site

 https://sites.google.com/site/acting2speakenglish/          

Онлайн анкета: Online survey

https://docs.google.com/forms/d/1FiWyOzMzxkMzEr5sFmAh2Lfw1YL8LTq55XV4g6Dazz4/edit  

Презентация за резултатите от мобилността в Рагуза, Сицилия.  Presentation the results.

 https://prezi.com/clumu5asugxv/mobility-in-ragusa/   

 Презентация "Нашият град - Монтана". Presentation "My town"

 https://prezi.com/6hlyrv4uqtdb/our-city-montana/

Презентация " Празници, традиции и национални ястия". Presentation "My celebrations and traditional food"

 https://prezi.com/l6gb-xzb4xs-/holidays-in-bulgaria/

 Презентация " English lesson with Sonya"

https://prezi.com/rflfv5i6llkl/english-lesson-with-sonya/

Видео: Videos

My Town
Eglish lesson with Serife and Toni

Simulating flying centre

Traditional banitsa

Greeting to Acting 2 speak English

Cooking in the restaurant

Thanks video


Interview with Marian Dragomir- Coordinator of Romanian team

 
1 коментар:

  1. Wonderful experiance, warm welcoming, great Spanish and English lessons, good cooperation- students, teachers and parents

    ОтговорИзтриване