събота, 21 май 2016 г.

Acting 2 speak English


Transnational teaching and learning mobility

Ragusa, Sicily 
 26.04.2016 - 02.05.2016

Цели на мобилността: Objectives of the  Mobility experience 

Преподаване и учене по време на мобилността. Развитие на комуникационните умения по чужд език, насърчаване на увереността, мотивацията за учене през целия живот и  преодоляване на недостига от компетентности в  областта на общуването и говоренето, подобряване на практическите и езиковите умения, управленски и професионални компетентности.


Teaching and learning in mobility. Development of communication skills in a foreign language, encouraging confidence, motivation for lifelong learning and overcoming the shortage of competences in the field of communication and speaking improving the practical and language skills, managerial and professional competences.


Инициативи по време на мобилността: Initiatives during  the  Mobility experience

Работа в международен екип, споделяне на добри практики, разпространение на резултатите, интегриране на ИКТ и използването на нови интерактивни методи в обучението по чужд език.

Working in an international team, sharing best practices, dissemination,

Integration of ICT and the use of new interactive methods in teaching a foreign language.

Кфалификация:  Qualification

Сертификат с продължителност и съдържание на мобилността.

Certificate with content and length of mobility

Програма: Mobility programme

Еразъм +, Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновациии обмен на добри практики, Стратегически партньорства, Училищно образование

Erasmus +, Key Action 2, Strategic partnership, school education   

Реализирани дейности: Activities/tasks carried out

Презентиране на добри педагогически практики, разработване и представяне на уроци, разработване и апробиране на дидактически игри, изготвяне на други методически материали в помощ на учителя – карта за оценяване, презентации с учебна цел и картотека на разработените дидактически игри, популяризиране на придобитите умения и компетентности в родната страна. Подпомагане изграждането на положителна самопредстава у всички участници и създаване на условия за пълноценна реализация на целите на мобилността и проекта като цяло.
Presentation of good educational practices, development and presentation of lessons, developing approbation of didactic games, preparation of other methodological materials to help teachers - card evaluation,  learning presentations  and file of the developed didactic games; promoting skills and competencies in their home country. To promote positive self-images in all participants ad creating conditions for full realization of the objectives of mobility and the project as a whole

Придобити професионални умения и компетентности: Job-related skills and competences acquired

По-висока научна, педагогическа и методическа подготовка чрез опознаване на чуждия и популяризиране на личния опит, умения за прилагане на разнообразни форми за проверка и оценка на знанията  на учениците, усъвършенстване на чуждоезиковата си компетентност.

ЕКИП:
Разпрострнение
Първи ден от мобилносттаProject site

 https://sites.google.com/site/acting2speakenglish/          

Онлайн анкета: Online survey

https://docs.google.com/forms/d/1FiWyOzMzxkMzEr5sFmAh2Lfw1YL8LTq55XV4g6Dazz4/edit  

Презентация за резултатите от мобилността в Рагуза, Сицилия.  Presentation the results.

 https://prezi.com/clumu5asugxv/mobility-in-ragusa/   

 Презентация "Нашият град - Монтана". Presentation "My town"

 https://prezi.com/6hlyrv4uqtdb/our-city-montana/

Презентация " Празници, традиции и национални ястия". Presentation "My celebrations and traditional food"

 https://prezi.com/l6gb-xzb4xs-/holidays-in-bulgaria/

 Презентация " English lesson with Sonya"

https://prezi.com/rflfv5i6llkl/english-lesson-with-sonya/

Видео: Videos

My Town
Eglish lesson with Serife and Toni

Simulating flying centre

Traditional banitsa

Greeting to Acting 2 speak English

Cooking in the restaurant

Thanks video


Interview with Marian Dragomir- Coordinator of Romanian team

 


Acting 2 speak English

Транснационална среща

Жихлин, Полша от 16.11.2015-20.11.2015


Участници - Партньорството включва пет училища от Монтана – България, Жихлин – Полша; Рагуза  - Италия;    Кония -   Турция; Плоещ – Румъния.
Това е първата среща по проекта. Учители от партньорските страни се събраха в училищния комплекс в Жихлин, за да обсъдят подробности по проекта, да представят своите страни, училищата и да се опознаят един друг. Повечето от тях са за първи път в Полша. 
Целите на трансграничната среща: 
Основната цел на срещата бе да се подкрепят практическите договорености, да се дискутира подбора и подготовката на участниците, осъществяването на мониторинг на дейностите за обучение, осигуряване на безопасността и защитата на участниците,  общи коментари към формуляра за кандидатстване и бюджета.

Общите цели -   дългосрочни ползи  за развитието на училищата в европейски план. 
Специфични цели са подобряване на управлението и професионалните компетенции в осъществяването на проекта ACTING 2 SPEAK ENGLISH  ДОГОВОР НОМЕР -    2015-1-BG01-KA219-014229 
1. Предварителната подготовка включва:

-  Участие в проведеното обучение на 29.09.2015 в ЦРЧР  по Програма Еразъм +, в рамките на ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, секторна програма Стратегически партньорства в сферата на училищното образование.

- Логистична подготовка за пътуване от родното място до мястото на провеждане на трансграничната среща – Жихлин, Полша и настаняване. Като координираща страна по проекта, бяхме уведомени за датата на сключване на Договорите за отпускане на финансовата подкрепа в различните партньорски организации и трудностите, които всички участници срещнаха при закупуването на самолетните билети, а именно високата цена на същите поради краткия срок за  търсене и закупуване. На датата на закупуване на самолетните билети в България цената беше достигнала 550 евро на участник, което наложи заминаване на 14.11.2015 /два дни преди началната дата на провеждане на срещата/. Самолетните билети бяха закупени на цена 255 евро за участник. Всички възникнали проблеми при логистичната подготовка бяха дискутирани с партньорите и най- вече с приемащата страна – Полша. Всички указания за пътуванията от мястото на пристигане- Варшава до мястото на провеждането на срещата – Жихлин  бяха направени от Ивона Кчук - координатор на страната-домакин и беше осигурен транспорт за всички участници. Посещенията до Кутно, Торун и Варшава бяха предварително дискутирани, планувани и добре организирани.  Всички партньори бяха запознати предварително, че Жихлин е малко градче, в което няма хотел и настаняването може да стане единствено в къща за гости. Решението бе взето със съгласие. След пристигането в Жихлин и настаняването в къщата за гости разбрахме, че няма интернет връзка, което може да затрудни работата.  Всеки имаше ангажименти и предстоящи задачи, които трябваше да решава, използвайки Интернет. Италианските партньори поставиха въпроса за дискутиране. Възможности за преместване на друго място или оставане. Разгледани бяха предимствата и недостатъците от пътуване на 10 км всеки ден.  Бяха предложени от координатора допълнителни варианти и всички проявиха толерантност за оставането в къщата за гости, въпреки затрудненията.

- Подготовка на материалите изискваха координираност и компетентност и бяха съобразени с изискванията на Националната агенция – ЦРЧР, София. Бяха подготвени Дневен ред на срещата, Декларация за участие, Запознаване с основните коментари на Националната агенция, План за разпространение, План за устойчивост на проекта, презентация за страната и училището, презентация за бюджета.

2. Съдържанието на трансграничната среща отговаряше на предварително подготвения дневен ред. Главните акценти:

1.      Върху интеркултурните дейности – запознаване, посрещане, вечер на Полша, представяне на държавите - участнички, демонстративен урок по химия. Учениците направиха голямо парти за добре дошли, представиха  страните-участнички, региона, училището. Младите хора пееха песни на езиците на всички страни - партньори. Гостите участваха в демонстративно шоу по химия, изготвено от учениците под ръководството на преподавател по химия.

Учениците от училището участват в много проекти на ЕС, много отзивчиви, с голямо желание да  установят нови контакти и показаха, че не се страхуват да говорят английски. Всички ние бяхме положително изненадани от спонтанността и желанието да се говори. Ние прекарахме много време в разговори с младите хора.


2.      Workshops – запознаване и дискутиране на подготвените материали..

-          Подготвените материали бяха представени от координатора на проекта - Соня Цветкова

-          Дейностите по проекта от организационния секретар- Шерифе Сайран

-          Работата в e-Twinning и създаване на сайта от Мариян Драгомир – техническа подкрепа и експертиза по проекта

-          Интернет радио – - Джоавани Лаконо  и Югур Озугюл


Всички ние прекарахме много натоварена седмица. Бяха съгласувани и договорени конкретните срокове за предвидените дейности по проекта, работата в   e-Twinning, Европас документите, настаняване на учениците и учителите по време на мобилностите, датите за мобилностите, платформите за съхраняване на документите – Dropbox, онлайн въпросници, Плана за разпространение, Плана за устойчивост и конкретните отговорности.  Договорените срокове и отговорностите бяха  написани на принципа на партньорството, толерантността и взаимно разбирателство.


3.      Акцент върху разпространението на проекта
  среща на местно ниво  с кмета на Жихлин
  среща на регионално ниво в Кутно

В главната роля на домакин бяха секретарят - Дариуш Яблонски и говорител - Яцек  Сарамонович, които приветстваха гостите в  конферентната зала на кметството.Участниците бяха запознати със същността на функционирането на местната власт,  с условията за развитие на региона, образованието и финансирането. Към тях бяха зададени въпроси, касаещи младите хора в региона, традициите и възможностите за работа. Участниците получиха подаръци и бяха направени възпоменателни снимки. От ръководството на училището, местната и регионалната власт бе оказана институционална подкрепа

4.         Културната програма. Запознаване със забележителностите и полската култура- посещение на гр.Торун, историческо място и вторият най-посещаван туристически град в Полша. Участие в демонстративен уършоп. Посещение на родното място на Шопен в Желазова вола и Варшава и обиколка на места важни за историята на страната. По време на посещенията бяхме съпроводени от ученици, участващи по проекта, които разказваха за историята и традициите

 5.      Следващи стъпки. След дискусиите бе изготвен и разписан:
-  Документ за съгласие „Транснационална среща, Жихлин от 16.11.2015 – 20.11.2015
-  Правила и отговорности на всеки партньор