неделя, 30 април 2017 г.

ACTING 2 SPEAK ENGLISH

The 4th  transnational teaching, learning and training mobility 

Ragusa, Sicily- Italy

  ACTING 2 SPEAK ENGLISH
  № - 2015-1-BG01-KA219-014229

 13.04.2017-17.04.2017

Съдържание
1.      Цели на четвъртата транснационална среща „Teaching, learning and training activities.
2.      Предварителна подготовка
-          Логистична подготовка;
-          Подготовка на материалите;
3.      Съдържание на транснационалната среща  Teaching, learning and training activities“. Акценти.
-          Върху интеркултурните дейности
-          Workshops
-          Върху разпространението на проекта
-          Културна програма
-          Сертифициране
4.      Следващи стъпки
Участници - Монтана – България, Жихлин – Полша; Рагуза  - Италия;                      Хадим,  Кония -   Турция; Плоещ – Румъния.
Това е четвъртата среща по проекта Teaching, learning and training activities проведена в Рагуза, Сицилия от 13.04.2017 - 17.04.2017 година.

В мобилността  взеха участие 9 учители от Полша, Румъния, Турция и България  и 15 ученици от партньорските училища  Hadim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zespol Szkol w Zychlinie, Istituto Tecnico Commerciale "Fabio Besta, Toma N. Socolescu” Technical College и Финансово-стопанска професионална гимназия“ Васил Левски“. Бяха включени и 7 учители от  Istituto Tecnico Commerciale "Fabio Besta - участници в проекта и учители доброволци. По време на работните срещи, уъркшоповете, спортните дейности, игри за ориентиране и културните  програми бе демонстриран отново  екипен дух, уважение към традициите  и европейските  ценности, висока зядълбочена подготовка на материалите, желание и мотивираност за участие в мобилността,  и високи стандарти в образователния процес.
Цялостната организация се осъществи от приемащата организация Istituto Tecnico Commerciale "Fabio Besta с подкрепата на всички партньорски организации – предварителна подготовка, по време и след мобилността.

Планираните дейности по време на мобилността се отличиха с професионализъм от гледна точка на идейния замисъл и методиката на провеждане. Общото наблюдение показа, че последователността им на изпълнение и опита придобит от предшестващите срещи постепенно пречупиха бариерите от гледна точка на културните и личностни различия на участниците. Първоначално се наблегна на дейности за сплотяване и създаване на усещане за екипност, чрез дейностите по посрещане, непринудените разговори, разглеждане на базата на училището. Постепенно се премина към представяне на участниците и организациите, уъркшоповете - An  eTwinning  event  - “Marian Dragomir – “Facilitating an eTwinning -  workshop for teachers, Marian Dragomir - non-formal energizers and games (indoors and outdoors) (Expert Trainer of EU-CoE youth partnership) and pupils of Toma Socolescu Techncial College,  An English lesson with Antonia Șuler, An English lesson with a song – Polish team и презентация  за правилата за провеждане на Orienteering games – from Turkish team,
Дейностите приключиха с практически игри по ориентиране, спортни дейности, интервюта и дидактически материали за оценяване на презентация.. По време на този тип занятия бяха формирани екипи, в които всеки според своите познания и компетенции имаше възможност за изява. Същевременно участниците бяха изправени пред предизвикателството да работят в произволно създадена група от „непознати“ и да адаптират модела си на работа към динамична ситуация, в която се намират и особеностите на всеки от членовете на своя екип. Независимо от своята специфика, предвидените дейности поощряваха формална и неформална комуникация между участниците, както и повишаването на техните комуникативни умения (презентационни умения, разговор в динамична атмосфера, ораторство, умение за убеждаване и други).
Практическата работа от провеждането на дейностите  по проекта “Acting 2 speak English” доведе до създаване на познанства сред различни организации от цяла Европа. Разнообразният профил на всяка от тях беше предпоставка за установяването на сътрудничество в бъдеще чрез комбиниране и адаптиране на идеите и целите. По време на мобилността бяха коментирани конкретни начинания сред отделните организации, за които се очаква в скоро време да намерят реализация в КД 1- сектор Младеж На официална среща с директора на Istituto Tecnico Commerciale "Fabio Besta –Антонела Роза бе отбелязан напредъка по проекта и разисквани предстоящите задачи по финализиране на проекта и финалния доклад.
От гледна точка на самите участници всеки от тях имаше възможност да се запознае с хора от различни националности с многостранни интереси и опит и да подбере подходящи партньори за делови начинания и нови приятели. След приключването на проекта се наблюдава висока активност в неформалното общуване сред тях, посредством социалните мрежи, като в разговорите си участниците споделят идеи и възможности за бъдещи инициативи.
Натрупаният опит от участието в проекта спомогна за личностното израстване на всеки от представителите от гледна точка на разширяване на кръгозора, формиране и подобряване на комуникационните умения, генериране на нови идеи, повишаване на познанията за отделните култури и дейностите на ЕС, насочени към младежите, разработване на дидактически материали, оценяване и самооценяване, презентиране, естетическо оформление на материалите, екипна работа…
Цели на четвъртата транснационалната срещаTeaching, learning and training activities
Преподаване и учене по време на мобилността. Развитие на уменията за говорене и насърчаване на увереността, повишаване на мотивацията за учене през целия живот,  преодоляване на недостига от компетентности в  областта на общуването и говоренето и подобряване на практическите и езикови умения.
Презентиране на историята и културата на родния град и държава, мястото и ролята на България в Европейското семейство, представяне на най-добрите моменти от  мобилностите. Участие в ролеви и други дидактически игри за развиване и разширяване на езиковите знания на учениците по време на уроците по английски език, дейности по ориентиране, интервюта за ролята на екипното участие и важността при езиковата комуникация.

1. Предварителната подготовка включва:
- Логистичната подготовка включваше  пътуване от родното място до мястото на провеждане на транснационалната среща „Teaching and learning activities“ – Рагуза, Сицилия и настаняване.  Всички указания за пътуването до мястото на провеждането на срещата бяха направени от Пиеро Димартино - координатор на страната-домакин. Предварително бе изпратена Програма за провеждане на мобилността, Информация за хотела, цени, поименно включените по проекта учители и ученици. При подготовката не възникнаха проблеми, всички възможни трудности бяха обсъждани между партньорите. Страната – домакин разполагаше с цялата информация по пътуването,  дата и час на пристигане на всички партньори и тел. номера  на координаторите.

- Подготовка на материалите изискваха координираност и компетентност и бяха съобразени с изискванията на Националната агенция – ЦРЧР, София и предвидените дейности по време на мобилността.  Бяха подготвени:  дневен ред на срещата от координатора на приемащата страна- Пиеро Демартино,  декларация за участие, Европас  мобилност на участниците. Съгласно предвидените дейности бяха подготвени от учениците - презентация за представяне на най-добрите моменти  от проведените мобилности до този момент и игри по ориентиране.
2. Съдържанието на транснационалната срещаTeaching, learning and training activities“ отговаряше на предварително подготвения дневен ред.
Програмата включваше официални и неофициални дейности  по проекта.
Главните акценти:
Интеркултурните дейности – запознаване, церемония по посрещане в  Istituto Tecnico Commerciale "Fabio Besta, представяне на държавите – участнички. Участниците разгледаха  материалната база на училището, различните кабинети-симулативен летателен център, център за управление на трафик, езиков кабинет и класни стаи. Беше направена демонстрация  в симулативния летателен център за ученици и учители.
Разнообразната програма включваше официални дейности,  насочени към усъвършенстване на комуникативните и компютърните умения на учениците, чрез провеждането на уъркшопове  -  “Facilitating an eTwinning -  workshop for teachers и „ non-formal energizers and games (indoors and outdoors), презентиране на правила за провеждане на дейности по ориентиране от турския екипи провеждане на уроци по английски език „ Преподаване на английски чрез използване на песен“ с преподаватели Ивона Кчук. Демонстрацията показа как урокът може да се превърне в учене през цялото време и то в учене със забавление( learning + fun ). Ако правим така, че учениците да се натъкват на онези думи, структури и фрази, които сме подбрали, докато се забавляват, те сами ще пожелаят да открият значението и употребата на новия езиков материал. Това означава, че песните, стихотворенията не са само са за отмора, а са и средство за овладяване на езика. Затвърдяването на новия езиков материал е необходимо и се повтаря много пъти. Когато това става чрез различни песни, стихотворения и игри, повторението не е досадно, а е забавно. За да се осигури положително отношение на децата към учебния процес, учителят трябва да ги доведе до усещането, че се справят и успяват. Ето защо е необходим внимателен подбор на песните. Те не трябва да затрудняват учениците, а да им доставят удоволствие.
Целта на урока по английски език на Антония Сулер „ Importance of studying English” е да се покаже, че значението на изучаването на английски език не може да бъде преувеличено в един все по-взаимосвързан и глобализиран свят за милионите хора, които пътуват по света всяка година.  Работното познание на английския език може да създаде много възможности на международните пазари и региони.
Също така, серия от неформални образователни дейности Ученическите екипи на всяка страна участваха в интеркултурни игри на английски език в началото на мобилността. Целта на тази дейност е подпомагане на учениците  да развият и подобрят комуникативните си умения на английски език, да разчупят леда и да се почувстват по-уверени и спокойни в интеркултурна среда, което е  една от основните цели на проекта. С голям интерес участниците очакваха и подготвиха интеркултурната вечер с типични традиционни храни. Тази дейност е продължение на дейностите от проекта, представяне на традиционни храни и традиции и помага за активиране на професионалната лексика по английски език и не на последно място изпитване на гордост, че са представители на страни с традиции и история. Със същата цел - развитие на комуникативните умения и разпространение на проекта учениците от ФСПГ представиха колаборативната история “Dice 2 Dance”.
Културна програма. По време на пътуванията, участниците практикуваха  английски език в различни тематични области: история, география, традиции, култура, политика и други. Учениците имаха уникалната възможност да посетят Агридженто, известно е като мястото на древногръцкия град Акрагас,  един от водещите градове на  Magna Graecia по време на златния век  на Древна Гърция. Създаването му се осъществява около 582-580 г.пр.Хр.  Една от най-известните исторически забележителности на Сицилия е без съмнение Долината на храмовете, точно извън Агридженто. Този прекрасен археологически парк се състои от осем храма (и други останки), построени между 510 г. и 430 г. пр. Хр. Храмът Хера, храмът Конкордия, храмът Херакъл, Храмът на Олимпийския Зевс, Храмът Кастор и Полукс , Храмът Хефест, храмът на Деметра и храмът на Асклепий (богът на медицината). Отделно от това, което се намира на брега на река Akragas, всички се намират в една и съща местност на скалисти хребети южно от днешния Агридженто.
Сертифициране:
На тържествена церемония бяха раздадени сертификатите на всички участници в мобилността, ученици и учители.

Следващи стъпки.
- Дискутиране предстоящите дейности по разпространение и финализиране на проекта
- Дискутиране  и   продължаване на работата в eTwinning и сайта на проекта;
-  Mobility tool;
-  Провеждане на Тест за оценяване на езиковия напредък в края.
Екип:
1.     Соня Цветкова – координатор на проекта
2.     Теодора Кръстева
3.     Вероника
4.     Кристиян Трайков
5.     Александра Петрова
6.     Иван-Антонио Георгиев

 Video


Презентация за правилата за провеждане на дейности по ориентиране


eTwinning with Marian Dragomir

https://www.youtube.com/watch?v=SWuGAjU1fdo&feature=youtu.be 

Interview with Nigar about orienteering games

Google survey