събота, 10 декември 2016 г.

ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО - ФСПГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - МОНТАНА


 The Erasmus + Program - a chance for the future of both teachers and pupilsTraditionally, at the end of each year, the Center for Human Resources Development reviews the projects and activities implemented in Bulgaria with the support of Erasmus + - the largest, most popular and most effective European Commission Program in the field education, youth and sport. In order to present the wide scope and beneficial results of the projects implemented in Bulgaria in 2016 under the Program, on 7 December 2016, the National Agency - the HRDA - held the traditional Valorisation Conference under the Erasmus + Program. The official awarding ceremony of the awarded projects took place on 07.12.2016 (Wednesday) at the Sofia Hotel Balkan, Royal Hall 1, 2 and 3 at 08:30.VASIL LEVSKI "- MONTANA has been awarded a certificate and a plaque" QUALITY ARRANGEMENT "FOR A FULLY QUALITY REALIZED PROJECT ERASMUS +, KEY ACTIVITY 1" EDUCATIONAL MOBILITY FOR CITIZENS ", SOCIAL EDUCATION SECTOR""ERASMUS + GROUP - for European Competences and European Dimension of the High School"PARTICIPANTS IN THE PROJECT
 
Sonya Tsvetkova - coordinator, Elitsa Ivanova, Vanya Marincheva and Miglena TsenkovaThe Erasmus + program helps to improve the quality of Bulgarian education through the exchange of good practices and allows for permanent qualification of Bulgarian teachers to teach and attract students.This was stated by the Deputy Minister of Education and Science Dian Stamatov before the official awarding of 42 organizations that have implemented Erasmus + projects in 2015. In the conference, organized by the Center for Human Resource Development (HRDA), as the National Agency under the Erasmus + Program of the European Commission, over 200 representatives from different institutions and organizations working in the field of education and youth participated.The Chief Executive of the Ministry of Regional Development and Public Works Mrs. Tatyana Kalkanova said that the projects invested EUR 3 832 221. The funds under the program are constantly increasing and we strive to attract more participants, she stressed.As part of the forum there was an exhibition "And I Skill", which presents various workshops and creative workshops.

 http://www.teacher.bg/Article/Details/67297

  https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/?tab=album&album_id=1372721002746558    -    ЦЗЧР- Галерия

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372756792742979/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372754089409916/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372737812744877/?type=3&theater

 

Програмата „Еразъм+“ – шанс за бъдещето и на учители, и на ученици

По традиция, в края на всяка година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“ – най-голямата, най-популярната и най-ефективната Програма на Европейската комисия в областта на образованието, младежта и спорта. За да представи широкия обхват и ползотворните резултати от проектите, реализирани в България през 2016 г. в рамките на Програмата,  на 7 декември 2016г., Националната агенция – ЦРЧР - проведе, вече традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“. Официалната церемония по награждаване на отличените проекти се проведе на 07.12.2016 г. (сряда), в „София Хотел Балкан”, зала Роял 1, 2 и 3 от 08:30ч.

ФСПГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- МОНТАНА бе наградена със сертификат и плакет  "ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО" ЗА ЦЯЛОСТНО КАЧЕСТВЕНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1"ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ", СЕКТОР "УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ" 

ПРОЕКТ "ERASMUS + GROUP - за европейски компетентности и европейско измерение на Гимназията"

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА  

 Соня Цветкова - координатор, Елица Иванова, Ваня Маринчева и Миглена Ценкова

Програмата „Еразъм+“ помага за повишаване на качеството на българското образование чрез обмен на добри практики и дава възможност за постоянна квалификация на българските учители, за да преподават интересно и да увличат учениците.

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов преди тържественото награждаване на 42 организации, реализирали проекти по „Еразъм+“ през 2015 г. В конференцията, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, участваха над 200 представители от различни институции и организации, работещи в сферата на образованието и младежта.

Изпълнителният директор на ЦРЧР г-жа Татяна Калканова съобщи, че в проектите са вложени 3 832 221 евро. Средствата по програмата непрекъснато се увеличават и се стремим да привличаме още участници в нея, подчерта тя.

Като част от форума се проведе изложение „И аз умея", което представя различни работни и творчески ателиета.

  http://www.teacher.bg/Article/Details/67297

  https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/?tab=album&album_id=1372721002746558    -    ЦЗЧР- Галерия

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372756792742979/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372754089409916/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372737812744877/?type=3&theater 


 

 
неделя, 6 ноември 2016 г.

ACTING 2 SPEAK ENGLISH


The Third transnational teaching, learning and training mobility 

Bulgaria, Montana

25.10.2016 - 29.10.2016

 


Третата транснационална среща - "Тeaching, learning and training mobility"  се проведе от 25 октомври до 29 Октомври 2016 (с продължителност: 5 дни) в България. По време на мобилността беше представен напредъка   по проекта, ученици от всички партньорски училища представиха известна личност -  писател, поет или философ от родината си,  чрез използване на информационните технологии. Учениците  от всяко партньорско училище бяха отговорни за представяне и подготвяне на материалите. Останалите ученици бяха аудитория. След презентирането бяха апробирани  оценъчни карти и  проведени два уъркшопа - представяне на мултимедийна презентация за стъпките за създаване на Интернет радио и първото предаване с треньори Елеонора Петрова - преподавател по ИКТ и Кристиян Трайков - ученик от 10 а клас, специалност "Икономика и мениджмънт". Беше изработено ръководство за стъпките на създаване на Интернет радио и кратка книжка с колаборативната история.  Илюстрациите към книжката бяха направени  от Алис Андреева - ученичка от 10 а клас, специалност "Икономика и мениджмънт". По предварителен план  бе проведен  урок по английски език от Ивона Кчук " If I were sorry, I would...", на който присъстваха колеги от методическото обединение по чужд език и ученици, участващи в проекта.
Съдържанието на транснационалната среща „Teaching, learning and training activities“ отговаряше на предварително подготвения дневен ред.
Програмата включваше официални и неофициални дейности  по проекта.
Главните акценти:
Интеркултурните дейности – запознаване, посрещане по стар обичай с хляб и сол във Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“, знаменна церемония и представяне на държавите – участнички. Участниците разгледаха  материалната база на училището, различните кабинети, физкултурния салон и библиотеката. Беше направена демонстрация  в учебно-тренировъчната фирма как работят виртуалните фирми. 
Разнообразната програма включваше официални дейности,  насочени към усъвършенстване на комуникативните и компютърните умения на учениците, чрез провеждането на двата уъркшопа за създаване на интернет- радио и първото предаване под ръководството на г-жа Елеонора Петрова, Елица Иванова и Кристиян Трайков, презентиране на известен писател, поет и философ под ръководството на Соня Цветкова и провеждане на урок по английски език с преподавател Ивона Кчук.  Също така, серия от неформални образователни дейности, извършени под ръководството на Соня Цветкова. Ученическите екипи на всяка страна участваха в интеркултурни игри на английски език в началото на мобилността. Целта на тази дейност е подпомагане на учениците  да развият и подобрят комуникативните си умения на английски език, да разчупят леда и да се почувстват по-уверени и спокойни в интеркултурна среда, което е  една от основните цели на проекта. С голям интерес участниците очакваха и подготвиха интеркултурната вечер с типични традиционни храни. Тази дейност е продължение на дейностите от проекта, представяне на традиционни храни и традиции и помага за активиране на професионалната лексика по английски език и не на последно място изпитване на гордост, че са представители на страни с традиции и история. Със същата цел - развитие на комуникативните умения и разпространение на проекта учениците от ФСПГ представиха колаборативната история “Dice 2 Dance”.
Workshops – Бяха проведени два уъркшопа с учениците -"Предварителна подготовка за създаване на интернет радио“- мултимедийна презентация и "Създаване на интернет радио и първото предаване", под ръководството на госпожа Елеонора Петрова, Елица Иванова и Кристиян Трайков, чиито цели са развитие на компютърни  и комуникативни умения на учениците и провеждане на първото предаване, след като им е показано и обяснено какви са елементите на този интелектуален продукт. Този метод създава у учениците представа повече, че те са създатели отколкото  потребители на такъв вид продукт. Учениците с успех направиха първото предаване, което вплете в себе си  музика, текст и собствен глас.
Акцент върху разпространението на проекта: Среща с кмета на община Чипровци и разговор за възможностите за развитие на туризма в общината, съхранение и уважение на историята и традициите. Посещение на Чипровския манастир, беседа от игумена на Чипровския манастир, най-младият игумен в България. Посещение на Катеринина къща,  демонстрация на багрене в градината и посещение на историческия музей.
Културната програма. По време на пътуванията, участниците практикуваха  английски език в различни тематични области: история, география, традиции, култура, политика и други. Учениците имаха уникалната възможност да посетят София и  Народното събрание и да се  запознаят с администрацията на Народното събрание, парламентаризма и как работят институциите в България, посетиха град Чипровци и усетиха духа, културата,  традициите и уникалността на природата. Всички участници бяха очаровани от природния феномен Белоградчишки скали и пещера „Леденика“. През цялото време английският  беше език за комуникация и връзка между участниците.
 Сертифициране
На тържествена церемония бяха раздадени сертификатите на всички участници в мобилността, ученици и учители.

 - Линк към Интернет радио:

http://acting2speakenglish.radiostream321.com/      

 - Collaborative story

https://www.storyjumper.com/book/index/31232366/COLLABORATIVE-STORYActing2speak-English 

- Voice Thread

https://voicethread.com/myvoice/#thread/8304899/46049694/47768179

Teenmagz -  Adolescants on the sea

- Planning the activities /планиране на дейности/
 https://www.powtoon.com/online-presentation/cQIPhxCBU2Y/?utm_campaign=facebook%2Bshare%2Bby%2Bowner&playOnLoad=1&utm_content=cQIPhxCBU2Y&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie 

 - Mad magazine  famous author/списание за известен автор/

Puplic pad  famous author

- drawings Adolescents on the sea written by Nichita Stanescu Famous Romanian poet From Prahova region
 
- оценяване -  brainstorming .  Which of following drawing do you like most?  - Tricider. Create new tricision.

- разпространение - община Чипровци 
http://www.chiprovtsi.bg/currentNews-568-finansovo___stopanska_.html 

- разпространение/dissemination/- Турция- разпространение/dissemination/ - Полша
- разпространение/dissemination/  - България
Playing Drama"Dice 2 Dance" - Bulgarian studentsIwona's English lessonIwona's English lesson


 Chiprovzi- workshop


 Chiprovzi - workshop


 Playing the piano- Chiprovzi


The  best moments during the mobilityThe best moments during the mobilities in  Poland, Italy, Romania, made by Italian team