сряда, 3 декември 2014 г.

Национално състезание за речеви и комуникативни умения- 15 и 16 ноември 2014, МонтанаНа 15. и 16.11.2014 г. в гр. Монтана се проведе Националния кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език.

Ученици от цялата страна, класирани за участие в последния етап на Националното състезание по речеви и комуникативни умения, дискутираха на английски език по темата: "Четири очи са повече от две".

 Комисия от преподаватели от България, САЩ и Великобритания отличи младежите от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”- Ива Захариева и Атанас Василев за отлично представяне. Те получиха и почетни грамоти от Министерството на образованието и науката.

вторник, 1 юли 2014 г.

РАБОТА ПО ПРОЕКТ"ИЗКУСТВОТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК "

 At the end of the school year, foreign language teachers at the Vassil Levski Financial and Economical Secondary School in Montana presented a final event of the project "Art in foreign language learning". Interestingly, we have come to the conclusion that learning a language is not just grammar, it can become something interesting and fun.

 

В края на учебната година учителите по чужд език във Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски"- гр. Монтана представиха заключително мероприятие на работата по проект "Изкуството в обучението по чужд език". По интересен начин представихме, че ученето на език не е просто граматика, а може да се превърне в нещо интересно и забавно.


WEDDING OF KATE AND WILLIAM

"ONE NIGHT ONLY" - ИВОН ВЛАДИМИРОВАИНДИЙСКИ ТАНЦ - УЧЕНИЦИ ОТ 9А
"Я ЗА ТЕБЯ УМРУ " - НАНСИ НИКОЛАЕВАРУСКИ ТАНЦ - ГРУПА 9АЖДИ МЕНЯ - РЕЦИТАЛ 9А
ГОРСКИЯТ ЦАР-РЕЦИТАЛ  ПО ГЬОТЕ- 8 А
РЕЦИТАЛ ОТ УЧЕНИЦИ  - 9ДИРЛАНДСКИ ТАНЦ- 9 Б, А, 10 ВФОЛКЛОРЕН ТАНЦ - 9АФОЛКЛОРЕН ТАНЦ - 9Д
неделя, 29 юни 2014 г.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ-резултати 2013-2014

Макар ученето да е един непрекъснат процес, в края на учебната година спираме за миг, правим равносметка на постигнатото, преди отново да продължим.
Когато ми изглежда много трудно си припомням една притча:
Един младеж попитал Сократ каква е тайната на успеха. Той му казал да дойде сутринта на реката. В уречения час двамата се срещнали. Сократ накарал младия мъж да влезе с него във водата. Когато тя стигнала до шиите им, мъдрецът потопил момъка и натиснал главата му. Той започнал да се мята, да се бори, най-сетне се освободил и първото, което направил, било да си поеме дълбоко въздух. Сократ го попитал какво най-много е искал, докато е бил под водата. Младежът му отвърнал-въздух.
Е, когато започнеш да жадуваш успеха толкова силно, колкото въздуха под водата, ще го имаш- казал философът.
Желаехме успеха на методическото обединение и това се случи!

http://prezi.com/1wgkaawt6yxr/presentation/

четвъртък, 24 април 2014 г.

GLOBAL HIPPO ASSOCIATIONАлександра Златева-ученичка от 10 б клас, специалност”Банково дело” се класира за  финалния кръг на състезание HIPPO, което ще се проведе в Lido di Jesolo, Италия от 10 до 12 май 2014, където ученици от Босна и Херцеговина, България, Македония, Хърватска,Черна гора, Словения, Сърбия и Италия ще се състезават за специалната награда-едноседмичен престой в Дъблин, Ирландия. От 11 500 участници - 74 са финалистите, от които 18 от Б ългария в 5 нива на състезанието. Всяко ниво включва -listening, reading, writing , speaking.
За учителите по английски език ще се проведе уъркшоп под ръководството на Rachael Fionda, която започва своята кариера в областта на лингвистиката в университета в Лийдс. От 2010 започва  работа като Академичен директор в Swan Training Institute. Има публикувани статии и две книги в областта на Приложната лингвистика и допринася за развитието в тази област, чрез нейния блог. Нейните интереси са в областите: развитие на учебни програми, онлайн обучение, лидерство и автономия на обучаемия.
По време на уъркшопа ще се  представят  нови концепции, насърчаване на участниците да мислят,  да участват и да изградят свои собствени идеи за това как да интегрират  CLIL / Content and Language integrated learning/ в тяхната преподавателска практика.
Съдържателно- езиково интегрирано обучение СЕИО е съвременен подход в чуждоезиковото обучение-интегрирано изучаване на предмет и език, който придобива особена популярност през последните 20 години. Използва изучаването на чужд език, като средство за преподаване на учебно съдържание/което няма лингвистична насоченост/с цел развитие на уменията и познанията на обучаваните както в сферата на езика, така и по съответния предмет. По този начин интегрираното обучение е в  състояние да предостави адекватен модел за  паралелно изграждане на езикови компетенции и знания по конкретен предмет без нуждата от допълнителни часове и в рамките на учебно-възпитателния процес. В контекста на тази интердисциплинарна връзка английският език се е превърнал в основно средство за обучение и заема водеща роля при прилагането на СЕИО подход при изучаването на чужди езици.
Съвременните тенденции  на разширяване на достъпа до образование, международно сътрудничество, мобилност в рамките на европейското образователно пространство, разширяването на пазара на труда и процесите на глобализация са само някои от предпоставките за развитие на СЕИО в сферата на модерното образование. В този смисъл СЕИО следва  да се разглежда като двуполюсен  модел /dual-focused education/.

Финансово-стопанска гимназия има опит в прилагането на СЕИО с проведения открит  интегриран  УРОК за икономически знания и умения с интегриране на придобитите компетентности по английски език- с преподаватели Наталия Петрова и Соня Борисова.GLOBAL HIPPO ASSOOCIATION
Alexandra Zlateva -a  schoolgirl -10 b class , specialty "Banking" has qualified for the final round of the competition HIPPO, which will be held in Lido di Jesolo, Italy from 10 to 12 May 2014 , where students from Bosnia and Herzegovina, Bulgaria , Macedonia , Croatia , Montenegro, Slovenia, Serbia and Italy will compete for a special prize –one  week stay in Dublin , Ireland.
For teachers of English will hold a workshop led by Rachael Fionda, who specialized in linguistics at the University of Leeds. From 2010 began working as Academic Director at Swan Training Institute. She  published articles and two books in the field of Applied Linguistics and contributes to the development in this area through her blog. Her interests are in the areas of syllabus development , online training, leadership and learner autonomy .
During the workshop she will present new concepts , encouraging participants to think , participate and develop their own ideas about how to integrate CLIL / Content and Language integrated learning / teaching in their practice.
Content- language integrated learning CLIL is a contemporary approach to language teaching integrated study of the subject and language that is particularly popular in the last 20 years. Uses language learning as a tool for teaching course content / which no linguists / to develop the skills and knowledge of students in the sphere of language and accordingly subject. This way integrated learning is able to provide adequate model for parallel build language skills and knowledge on a particular subject without the need for extra hours and within the educational process . In the context of this interdisciplinary connection English has become an essential tool for learning and taking a leading role in implementing CLIL approach to language learning .
Recent trends of expanding access to education , international cooperation , mobility within the European educational space , the expansion of the labor market and the processes of globalization are just some of the prerequisites for the development of CLIL in the field of modern education . In this sense CLIL should be regarded as a two-pole model / dual-focused education /.
Finance and Economics School has experience in implementing CLIL by  an open integrated lesson for economic knowledge and skills with integration of acquired competences in English -  teachers  Natalia Petrova and Sonya Borisova .