неделя, 26 май 2013 г.

Работа по проект в обучението по чужд език


  FSV "VASIL LEVSKI" - MONTANA

                                 
METHODOLOGY FOR FOREIGN LANGUAGES


 
FINAL STAGE - PROJECT WORK IN FOREIGN LANGUAGE TRAINING

                                            
28.05.2013


 
OBJECTIVES:


 
https://sites.google.com/site/adrianazolova/dobri-praktiki/akcenti/rabota-po-proekt-v-obucenieto-poce
https://sites.google.com/site/adrianazolova/dobri-praktiki/akcenti    
Through project-based learning, the relationship between theory and practice, between the classroom and the real life, will be strengthened, leading to a fuller fulfillment of the primary goal of the school, namely to prepare pupils for post-school life.

     
Application of modern trends in inspection and assessment of students' knowledge, assessing skills for planning and organizing various activities related to the implementation of specific learning tasks (individual or group), the degree of portability of acquired students knowledge and skills, to present the results of an activity.

      
Build students' skills assessment and self-assessment of the ability to showcase their strengths and weaknesses, assess the achievements of others and their own in formulating objectives and choice of means and methods of achieving them through planning, collecting and summarizing information presentation the results of his or her team's activity.
TEAM: SONYA Borisov CYRIL NIKIFOROV, MIGLENA Georgieva, Vanya Todorova Agnes Georgieva, TANYA BOGDANOVA
STAGES:
            
- The idea of the project - methodological unification;
            
- Creating a team;
            
- Select a topic - "INTERCULTURAL DIFFERENCES";
       
- Choosing subtopics - Ireland, Australia, America, Scotland, Russia and Favorite World Destinations
          
- Tehnologiya- working classes, allocation of students per class preparation time, search for information, conducting inner circle and approbation of cards on evaluation and self-assessment, selection of best fit team and finishers.
      
-Populyarizirane of rezultatite- a final meeting held to summarize the results and output of good practice, developing educational products- presentations by PREZI and Power Point, a collection of papers, boards and enrichment site FSG "Vassil Levski"
            
- Develop a project documentation document
 
IRELAND:
 
http://prezi.com/pp6ip0gv5ktp/irland/
 ФСГ"  ВАСИЛ ЛЕВСКИ " - МОНТАНА 
                                 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН  ЕТАП - РАБОТА ПО ПРОЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
                                            28.05.2013


    Чрез проектно-базираното обучение да се заздрави връзката между теорията и практиката, между класната стая и реалния живот, което да доведе до по-пълно изпълнение на основната цел на училището, а именно да подготви учениците за живота след училище.

     Прилагане на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците, като се оценяват умения за планиране и организиране на различни дейности, свързани с изпълнението на конкретни учебни задачи (индивидуално или групово), степента на преносимост на придобитите от учениците знания и умения, умения за презентиране на резултатите от дадена дейност.

      Изграждане у учениците на умения за оценка и самооценка на способността да покажат своите силни и слаби страни, да оценяват постиженията на другите и своите собствени при формулиране на цели и избор на начините и методите за постигането им чрез планиране, събиране и обобщаване на информация, презентиране на резултатите от своята и на даден екип дейност.


ЕКИП: СОНЯ БОРИСОВА, КИРИЛ НИКИФОРОВ , МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА, ВАНЯ ТОДОРОВА, АГНЕСА ГЕОРГИЕВА , ТАНЯ БОГДАНОВА

 

ЕТАПИ:

            - Идея на проекта - методическо обединение;

            - Сформиране на екип;

            - Избиране на  тема -" МЕЖДУКУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ";

       - Избиране на подтеми - Ирландия, Австралия, Америка, Шотландия, Русия и Любими дестинации в света

          - Технология- работа по класове, разпределение на учениците в паралелката, време за подготовка, търсене на информация, провеждане на вътрешен кръг и апробиране на   картите за оценяване и самооценяване, избор на най-добрър екип и  заключителен  етап.

      -Популяризиране на резултатите- провеждане на заключителна среща за обобщаване на резултатите и извеждане на добра практика, разработване на образователни продукти- презентации чрез PREZI  и  Power Point, сборник с материали, табла и обогатяване сайта на ФСГ"В.Левски"

            - Изработване на модел за документиране на работата по проект

 

ИРЛАНДИЯ:

 

http://prezi.com/pp6ip0gv5ktp/irland/