неделя, 10 февруари 2013 г.

Norich-Advanced language and materials course                          Sonya Borisova Tsvetkova, JAMIE KADDIE, Julia Parvanova
                                 
      

                                  Sonya Borisova Tsvetkova  and JAMIE KADDIE

 Този курс е насочен към професионалисти ELT, които се интересуват от:
 подобряване на тяхното разбиране и владеене на съвременния писмен и говорим английски език
 повишаване на осведомеността как език, материали и методологията си взаимодействат в преподаване на английски език
Участниците трябва да имат минимално ниво на езика, съответстващ да B2/C1 на Общата европейска езикова рамка
Какви са целите и задачите на курса?
  Използване на  английски, както вътре, така и извън класната стая
  Принципи и практики на преподаване на английски като втори или чужд език
  Критично проучване на последните развития в методологията и анализа на езика за преподаване
  Връзката между език, материали и методология

четвъртък, 7 февруари 2013 г.

NELLII - Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието и вестник „Аз-Буки“ стартира инициатива  за популяризиране на ученето през целия живот - NELLII – Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information.
С тази цел беше изградена Национална мрежа от Съвети за учене през целия живот в 28 града, които да се превърнат в двигатели на инициативите в областта на ученето през целия живот по места, като организират местни празници.

 На 28.10.2012г. в рамките на Местния празник  за област Монтана  беше организиран  Workshop за използване в обучението по чужди езици- на възможностите на Google docs,www.prezi.com и www.challenge.zoho.com под надслов "ПОМОЩ В ПРАКТИКАТА", на който г-жа Соня Борисова, учител по английски език във ФСГ "Васил Левски"-Монтана и Юлия Първанова, учител по английски език в ПМГ "Св. Климент Охридски"-Монтана споделиха със своите колеги придобитите в гр. Лимерик, Ирландия знания и умения за използване на нетрадиционни методи в обучението по чужд език.     На всички участници бяха раздадени сертификати.

Ministry of Education and Science in partnership with business education and Journal "Az Buki" launched an initiative to promote lifelong learning - NELLII - Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information.
This goal was a National Network of Councils for lifelong learning in 28 cities to become engines of initiatives in the field of lifelong learning in the field, by organizing local festivals.

     On 28.10.2012 within the local celebration of Montana Workshop was organized for use in teaching languages​​, the capabilities of Google docs, Prezi.com and Zoho entitled "AID PRACTICE" which Ms. Sonia Borisova, an English teacher at  Finance and Economy high school  "Vasil Levski" Montana and Julia Parvanova an  English teacher at Maths  school "St. Kliment Ohridski" Montana shared with their  colleagues in the town acquired Limerick, Ireland skills to use new  methods of teaching foreign language.


събота, 2 февруари 2013 г.