неделя, 17 ноември 2013 г.

КОНКУРС"НИЕ ГОВОРИМ НА ЕДИН ЕЗИК- ЕВРОПЕЙСКИ"

 The competition is part of the "We Speak in One European Language" Campaign of the Europe Direct Vratza Center at the Vratsa Chamber of Commerce and Industry.The campaign targets teachers in English, English, German, French, Spanish and other European languages at secondary schools and vocational schools in the Northwest Region and students from these schools, and aims to build skills for learners to achieve perceived " language communications and communicative competences to enable them to look at themselves as citizens of Europe.The jury appreciated the highly developed lesson with lecturers Natalia Petrova and Sonya Borisova on originality and interactivity, the theme's consistency, the clarity of the message and the use of various materials.THEME - RESOURCESLesson of Economic Knowledge and Skills with the Integration of the Acquired Competencies in English.


Конкурсът е част от Кампанията "Ние говорим на един език-европейски" на център Европа Директно Враца към Търговско -промишлена палата -Враца.
Кампанията е насочена към преподаватели по български, английски, немски, френски, испански и други европейски езици в средните образователни училища и професионалните гимназии от Северозападния регион и към учениците от тези училища и има за цел да изгради умения в учащите се за резултатно възприемане на "съобщения" на различни езици и комуникативни компетентности, които да им осигурят способности да гледат на себе си като на граждани на Европа.
Журито оцени високо разработения урок с преподаватели Наталия Петрова и Соня  Борисова за оригиналност и интерактивност, съответствие с темата, яснота на посланието и използването на разнообразни материали.
ТЕМА - РЕСУРСИ
УРОК за икономически знания и умения с интегриране на придобитите компетентности по английски език.
ПРЕДМЕТ - ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

https://sites.google.com/site/englishwithsonya/events/otkrit-urok-2013
Няма коментари:

Публикуване на коментар