събота, 10 декември 2016 г.

ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО - ФСПГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - МОНТАНА


 The Erasmus + Program - a chance for the future of both teachers and pupilsTraditionally, at the end of each year, the Center for Human Resources Development reviews the projects and activities implemented in Bulgaria with the support of Erasmus + - the largest, most popular and most effective European Commission Program in the field education, youth and sport. In order to present the wide scope and beneficial results of the projects implemented in Bulgaria in 2016 under the Program, on 7 December 2016, the National Agency - the HRDA - held the traditional Valorisation Conference under the Erasmus + Program. The official awarding ceremony of the awarded projects took place on 07.12.2016 (Wednesday) at the Sofia Hotel Balkan, Royal Hall 1, 2 and 3 at 08:30.VASIL LEVSKI "- MONTANA has been awarded a certificate and a plaque" QUALITY ARRANGEMENT "FOR A FULLY QUALITY REALIZED PROJECT ERASMUS +, KEY ACTIVITY 1" EDUCATIONAL MOBILITY FOR CITIZENS ", SOCIAL EDUCATION SECTOR""ERASMUS + GROUP - for European Competences and European Dimension of the High School"PARTICIPANTS IN THE PROJECT
 
Sonya Tsvetkova - coordinator, Elitsa Ivanova, Vanya Marincheva and Miglena TsenkovaThe Erasmus + program helps to improve the quality of Bulgarian education through the exchange of good practices and allows for permanent qualification of Bulgarian teachers to teach and attract students.This was stated by the Deputy Minister of Education and Science Dian Stamatov before the official awarding of 42 organizations that have implemented Erasmus + projects in 2015. In the conference, organized by the Center for Human Resource Development (HRDA), as the National Agency under the Erasmus + Program of the European Commission, over 200 representatives from different institutions and organizations working in the field of education and youth participated.The Chief Executive of the Ministry of Regional Development and Public Works Mrs. Tatyana Kalkanova said that the projects invested EUR 3 832 221. The funds under the program are constantly increasing and we strive to attract more participants, she stressed.As part of the forum there was an exhibition "And I Skill", which presents various workshops and creative workshops.

 http://www.teacher.bg/Article/Details/67297

  https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/?tab=album&album_id=1372721002746558    -    ЦЗЧР- Галерия

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372756792742979/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372754089409916/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372737812744877/?type=3&theater

 

Програмата „Еразъм+“ – шанс за бъдещето и на учители, и на ученици

По традиция, в края на всяка година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“ – най-голямата, най-популярната и най-ефективната Програма на Европейската комисия в областта на образованието, младежта и спорта. За да представи широкия обхват и ползотворните резултати от проектите, реализирани в България през 2016 г. в рамките на Програмата,  на 7 декември 2016г., Националната агенция – ЦРЧР - проведе, вече традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“. Официалната церемония по награждаване на отличените проекти се проведе на 07.12.2016 г. (сряда), в „София Хотел Балкан”, зала Роял 1, 2 и 3 от 08:30ч.

ФСПГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- МОНТАНА бе наградена със сертификат и плакет  "ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО" ЗА ЦЯЛОСТНО КАЧЕСТВЕНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1"ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ", СЕКТОР "УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ" 

ПРОЕКТ "ERASMUS + GROUP - за европейски компетентности и европейско измерение на Гимназията"

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА  

 Соня Цветкова - координатор, Елица Иванова, Ваня Маринчева и Миглена Ценкова

Програмата „Еразъм+“ помага за повишаване на качеството на българското образование чрез обмен на добри практики и дава възможност за постоянна квалификация на българските учители, за да преподават интересно и да увличат учениците.

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов преди тържественото награждаване на 42 организации, реализирали проекти по „Еразъм+“ през 2015 г. В конференцията, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, участваха над 200 представители от различни институции и организации, работещи в сферата на образованието и младежта.

Изпълнителният директор на ЦРЧР г-жа Татяна Калканова съобщи, че в проектите са вложени 3 832 221 евро. Средствата по програмата непрекъснато се увеличават и се стремим да привличаме още участници в нея, подчерта тя.

Като част от форума се проведе изложение „И аз умея", което представя различни работни и творчески ателиета.

  http://www.teacher.bg/Article/Details/67297

  https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/?tab=album&album_id=1372721002746558    -    ЦЗЧР- Галерия

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372756792742979/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372754089409916/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372737812744877/?type=3&theater 


 

 
Няма коментари:

Публикуване на коментар