сряда, 11 март 2015 г.

Конкурс за образователно-програмни продукти

  ДИУУ обявява единадесето издание на Конкурса за образователно-програмни продукти. Краен срок за депозиране на продукти – 31 март 2015 г.

           ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОНКУРСА

  • Да се допринесе за създаването на образователно-програмни продукти (това са образователни продукти, т.е. методически варианти за използване на ИКТ и/или софтуерни продукти), чрез които да се подобрява качеството на обучението по различните учебни предмети. Като признаци за качество на обучението може да имат предвид: а) интегрирано (или синхронно) постигане на очакваните резултати/стандарти по конкретен учебен предмет и по предмета ИКТ, което се осъществява б) за оптимално време и в) при оптимален дизайн на локалната среда.

  • Да се привлича все по-широк кръг от учители новатори по отделните учебни предмети и други педагогически специалисти в системата на предучилищното и средното училищно образование, а също и ученици, които могат да създават образователно-програмни продукти, с оглед на повишаване качеството на обучението при прилагане на ИКТ.

  • Да се съдейства за повишаване на информационно-технологичната компетентност на учителите при създаване, оценяване, избиране, адаптиране, прилагане на качествени образователно-програмни продукти.

  • Да се поддържа устойчива конкурентна и подкрепяща среда за разпространение на качествени, иновационни образователно-програмни продукти, създадени (или адаптирани за локалната среда) от учителя за учителя.

  • Да се насърчават учениците за екипни или самостоятелни изяви при създаване и представяне на образователно-програмни, вкл. и уеб базирани продукти, предназначени за образователния процес в училище.  

            УЧАСТНИЦИ

  • В конкурса могат да участват действащи учители по различни учебни предмети, директори, експерти от РИО и други училищни специалисти в системата на средното образование, без ограничения по отношение на възраст и квалификация.

  • Ученици могат да участват самостоятелно или в екипи, при условие че се посочва име на учител (или имена на учители), който е подкрепил ученика (учениците) при апробацията в практиката. Посочва се приносът на всеки от авторите.

  • Могат да участват и ученици в екип с учители, като се посочва приносът на всеки от авторите. 

           Участници от ФСГ"Васил Левски":

           Ръководител: Соня Борисова Цветкова - учител по английски език

           Членове: Кристина Венциславова и Амелия Филипова

           Концепция "Иновативни методи - европейско развитие на училището" - Няма коментари:

Публикуване на коментар