неделя, 26 май 2013 г.

Работа по проект в обучението по чужд език
    

                                          ФСГ"  ВАСИЛ ЛЕВСКИ " - МОНТАНА 
                                 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН  ЕТАП - РАБОТА ПО ПРОЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
                                            28.05.2013


    Чрез проектно-базираното обучение да се заздрави връзката между теорията и практиката, между класната стая и реалния живот, което да доведе до по-пълно изпълнение на основната цел на училището, а именно да подготви учениците за живота след училище.

     Прилагане на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците, като се оценяват умения за планиране и организиране на различни дейности, свързани с изпълнението на конкретни учебни задачи (индивидуално или групово), степента на преносимост на придобитите от учениците знания и умения, умения за презентиране на резултатите от дадена дейност.

      Изграждане у учениците на умения за оценка и самооценка на способността да покажат своите силни и слаби страни, да оценяват постиженията на другите и своите собствени при формулиране на цели и избор на начините и методите за постигането им чрез планиране, събиране и обобщаване на информация, презентиране на резултатите от своята и на даден екип дейност.


ЕКИП: СОНЯ БОРИСОВА, КИРИЛ НИКИФОРОВ , МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА, ВАНЯ ТОДОРОВА, АГНЕСА ГЕОРГИЕВА , ТАНЯ БОГДАНОВА

 

ЕТАПИ:

            - Идея на проекта - методическо обединение;

            - Сформиране на екип;

            - Избиране на  тема -" МЕЖДУКУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ";

       - Избиране на подтеми - Ирландия, Австралия, Америка, Шотландия, Русия и Любими дестинации в света

          - Технология- работа по класове, разпределение на учениците в паралелката, време за подготовка, търсене на информация, провеждане на вътрешен кръг и апробиране на   картите за оценяване и самооценяване, избор на най-добрър екип и  заключителен  етап.

      -Популяризиране на резултатите- провеждане на заключителна среща за обобщаване на резултатите и извеждане на добра практика, разработване на образователни продукти- презентации чрез PREZI  и  Power Point, сборник с материали, табла и обогатяване сайта на ФСГ"В.Левски"

            - Изработване на модел за документиране на работата по проект

 

ИРЛАНДИЯ:

 

http://prezi.com/pp6ip0gv5ktp/irland/ 

 

 

             


    

1 коментар: