събота, 3 януари 2015 г.

Коледна украса и коледно настроение във ФСГ"Васил Левски"

                      CHRISTMAS DECORATION

 The Christmas mood feels the festive decorations everywhere. Decorating creates an incredible mood and feeling.For one more year, the students of FSV "Vasil Levski" with their creativity recreated Christmas in their own taste and imagination.FSG has opened its new talents in the field of music and folk dances. A celebratory atmosphere created the champions - Gabriela Georgieva from 8th grade and Olympia Yordanova from 8th in class.The dancers from the club "Krile and roots" presented the Dycho and Danube horo.According to an old Bulgarian custom, the SURVACARI from Club "Virtual Journey and Reality-catch the moment" from 11 in congratulated the whole team of FSG.

Surva, Surva, Merry Year!Be alive, be healthyschool children.To the directors,of the teachers:to write sixs,to fill headswith wisdom and knowledgeand good education.
It's Christmas! Be all healthy and thirsty! Work, learn to learn later the fruits of joy! It's Christmas!Look around, greet your loved ones, ask them something of their heart, show that you love them!It's Christmas! The Most Holy Family Holiday! Greet and kiss! Love and help the needy because this day and tonight are shining!
MERRY CHRISTMAS! HERITAGE CHRISTMAS! HAPPY NEW 2015!Коледното  настроение  се усеща по празничните украси навсякъде. Декорирането създава невероятно настроение и усещане.
За поредна година учениците от ФСГ"Васил Левски" със своята креативност пресъздадоха Коледа по свой вкус и въображение.
ФСГ откри новите си таланти в областта на музиката и народните танци.  Тържеаствена атмосфера създадоха водещите - Габриела Георгиева от 8 а клас и Олимпия Йорданова от 8 в клас.
Танцьорите от клуб "Криле и корени" представиха Дайчово и Дунавско хоро. 
По стар български обичай сурвакари  от клуб "Виртуално пътешествие и реалност-улови момента" от 11 в  поздравиха целия колектив на ФСГ.


Сурва, сурва, весела година!
Да са живи, да са здрави
децата по училищата.
На директорите-сполука, 
на учителите -поука:
да пишат шестици,
да пълнят главици
с мъдрост и знание
и добро  възпитание.

Коледа е! Бъдете всички здрави и бодри! Трудете се, учете се, за да берете по-късно плодовете на радостта! Коледа е!
Огледайте се, поздравете своите близки, пожелайте им нещо от сърце, покажете, че ги обичате!
Коледа е! Най-светият семеен празник! Поздравете се и се целунете! Обичайте се и помагайте на нуждаещите се, защото този ден и тази вечер са свети! 

ЧЕСТИТА КОЛЕДА! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ЧЕСТИТА НОВАТА 2015!
Няма коментари:

Публикуване на коментар